ปานอุทัย ฉัตรตระกูล, ภานุรัชต์ฐนนท์ พิชญาวีร์, and มิตรานันท์ วิทิต. 2021. “สภาวะทางอารมณ์ของนักกีฬาประเภทต่อสู้ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (MOOD STATE IN FIGHTING ATHELETES OF THE THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 13 (25). Bangkok, Thailand.:15-24. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13705.