บทความวิจัย ใบนำส่ง. 2021. “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 12 (24). Bangkok, Thailand.:145. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13682.