บทความวิจัย รูปแบบการพิมพ์. 2021. “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 12 (24). Bangkok, Thailand.:144. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13681.