บทความวิจัย คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์. 2021. “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 12 (24). Bangkok, Thailand.:138-43. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13680.