เกิดสวัสดิ์ ศุภสัณห์, and ปานคำ สุมามาลย์. 2021. “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่านโซเชียลมีเดียของข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 (24, July-December). Bangkok, Thailand.:103-12. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13677.