อินทรแสน วริศรา, บุญคุ้ม วรรณวีร์, and เขียววิชัย คณิต. 2021. “การศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของผู้สูงอายุด้านความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (A STUDY OF THE CURRENT SITUATION OF HAPPINESS IN ELDERLY IN THAILAND 4.0 PERIOD IN THE CENTRAL PROVICES OF THAILAND)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 12 (24). Bangkok, Thailand.:78-90. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13675.