ชอบธรรม บงกชกร, and วิทยาภัค ชูศักดิ์. 2021. ““ชุมชนเมืองแกนพัฒนา” ภาพตัวแทนของการปะทะประสานระหว่างภูมิทัศน์การเกษตรและภูมิทัศน์การท่องเที่ยวในบริบทของสังคมชนบทสมัยใหม่ (‘MUEANG KAEN PATTANA’ REPRESENTATION OF THE ARTICULATION OF AGRICULTURAL LANDSCAPE AND TOURISTSCAPE IN THE MODERN RURAL SOCIETY)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 12 (24). Bangkok, Thailand.:38-49. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13525.