สังข์โพธิ์ จิรพล, and แรมจันทร์ ศราวุธ. 2021. “การพยากรณ์ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยเทคนิค Web Mining (PREDICTING CONDOMINIUM PRICE IN BANGKOK USING WEB MINING TECHNIQUES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 12 (24). Bangkok, Thailand.:15-27. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13524.