บทความวิจัย รูปแบบการพิมพ์. 2020. “รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11 (22). Bangkok, Thailand.:230. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12368.