เรียนสุทธิ์ วรางคณา. 2019. “ตัวแบบพยากรณ์ราคาไข่ไก่ (FORECASTING MODEL FOR THE EGG’S PRICES)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11 (22). Bangkok, Thailand.:196-211. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12105.