อุกฤษฏ์ มัลลิกา, มณีศรี คัคนางค์, and ไชยวุฒิกรณ์วานิช อภิชญา. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก: อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11 (22). Bangkok, Thailand.:162-74. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12103.