ฤกษ์สมุทร พจณิชา, วิสุทธิแพทย์ มานพ, and ศรีสมบัติ รุจี. 2019. “ดนตรีวอญย์แฝะ: ดนตรีในพิธีศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า (WORNFAEH MUSIC : A MON MONK’S FUNERAL MUSIC IN THAILAND AND MYANMAR)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11 (22). Bangkok, Thailand.:128-40. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12101.