ลี้ตระกูล ปวีณา. 2019. “การวิเคราะห์ความยากจนของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย (AN ANALYSIS OF THE POVERTY IN ELDERLY IN CHIANG RAI PROVINCE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11 (22). Bangkok, Thailand.:95-110. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12099.