พัชรเมธา ตระกูลพันธ์. 2019. “เครื่องเขินล้านนา (LANNA LACQUER WARE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11 (22). Bangkok, Thailand.:75-94. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12098.