รัศมีมารีย์ คณาภรณ์, ชื่นชมคุณาธร นันทวรรณ, คงมนต์ ศิริลักษณ์, นันทธเนศ พงศธร, ธรรมบุศย์ พงศกร, รอดมณี อุมาภรณ์, and มุลอามาตย์ เสฏฐวุฒิ. 2019. “ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษากับการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบกิจกรรม 4 WP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11 (22). Bangkok, Thailand.:32-44. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12086.