บทความวิจัย ใบนำส่ง. 2019. “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 (21, January-June). Bangkok, Thailand.:196. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11440.