บทความวิจัย คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์. 2019. “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11 (21). Bangkok, Thailand.:190-94. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11438.