สีจันทา สุกสาคอน, and ทวีไพบูลย์วงษ์ จุฑามาศ. 2019. “อิทธิพลของทรัพยากรในงานและความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11 (21). Bangkok, Thailand.:148-60. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11395.