เจริญศิลป์ วรสิทธิ์, สุปินนะ วาสนา, สุขอิ่ม จุฑามาส, and นาทองไชย ศุภชัย. 2019. “การฆ่าตัวตายของนักศึกษากับการปรับตัวของครอบครัว มหาวิทยาลัยและรัฐ: การศึกษาโดยใช้ข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นฐาน(THE STUDENTS SUICIDE AND ADAPTATION OF FAMILY, UNIVERSITY AND STATE: THE STUDY BY USING REPORTED CASES IN THAI NEWSPAPERS BASED)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11 (21). Bangkok, Thailand.:135-47. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11394.