สหายปญฺโญ พระมหาขนบ, สุขวฑฺฒโน พระมหาสุขสันติ์, ปริยัติมุนี พระราช, and เนตรนิมิตร สมิทธิพล. 2019. “การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์ เรื่อง ท้าวชมพูฉบับภาคใต้(AN ANALYSIS OF THE BUDDHIST LITERARY WORK ENTITLED ‘THAW JAMBU’ SOUTHERN VERSION)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11 (21). Bangkok, Thailand.:88-101. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11391.