มุ่งการนา ชุตินันท์, พิจิตบันดาล วิภาวี, มีมาก วรพิทย์, and จินดาพล วรวิทย์. 2019. “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของเทศบาลนคร:การวิเคราะห์เส้นทาง (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP CULTURE ORGANIZATION LEARNING ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE CITY MUNICIPALITIES: PATH ANALYSIS)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 11 (21). Bangkok, Thailand.:1-22. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11386.