สงอาจินต์ ศิลา, ชัยเรือง นพรัตน์, and ชูช่วยสุวรรณ จำเริญ. 2019. “การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 (20, July-December). Bangkok, Thailand.:160-75. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10852.