อินตา มนตรี, and สกุลศรีประเสริฐ สุพัตรา. 2019. “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10 (20). Bangkok, Thailand.:98-116. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10846.