บทความวิจัย ใบนำส่ง. 2018. “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10 (19). Bangkok, Thailand.:241. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10533.