บทความวิจัย คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์. 2018. “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 (19, January-June). Bangkok, Thailand.:235-39. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10529.