ตั้งศิริธงชัย วิไลลักษณ์, and ปิลันธนานนท์ นาตยา. 2018. “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ (STRATEGIES OF ACADEMIC COLLABORATION REFLECTING UNIVERSITY’S IDENTITY: A CASE STUDY OF MEIJI UNIVERSITY)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 (19, January-June). Bangkok, Thailand.:201-16. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10527.