กองทรัพย์ วริษฐา, สมุทรานนท์ ทิพทินนา, and จงวิศาล รัตติกรณ์. 2018. “วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 (19, January-June). Bangkok, Thailand.:171-87. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10525.