แก้วศรี ภูริพัฒน์. 2018. “การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (COMMUNITY MANAGEMENT MODEL FOR CHIANG RAI SPECIAL ECONOMIC ZONE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10 (19). Bangkok, Thailand.:140-55. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10523.