บุญยะเสนา พิมลพรรณ, and หิมะกลัส วรลักษณ์. 2018. “กิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SYSTEM AND COMMUNITY ECONOMIC NETWORK FOLLOWING THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10 (19). Bangkok, Thailand.:127-39. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10522.