ศรีสังข์ พัชรี, and ศรีวิชัยมูล อรุณประเสริฐ. 2018. “การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย (CURRICULUM DEVELOPMENT FOR HOMELESS CHILDREN IN CHIANGRAI PROVINCE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10 (19). Bangkok, Thailand.:102-15. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10519.