อุยยานนท์ พอพันธ์, สัจจานันท์ ศิริพร, โห้ลายอง ฐิติมา, and วนเศรษฐ อภิญญา. 2018. “การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี (PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND: A CASE STUDY OF DURIAN PLANTATION AREA OF NONTHABURI PROVINCE)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 10 (19). Bangkok, Thailand.:88-101. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10518.