ชัยทัศน์ จักรพันธ์, มนัสสนิท วัชรี, and สุวรรณจินดา เฌณิศา. 2018. “อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ (RATE OF RETURN ON PRIVATE COLLEGE: CASE STUDY OF FACULTY OF NURSING)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 (19, January-June). Bangkok, Thailand.:33-45. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10514.