กาญจนวงศ์ ไ.; กาญจนวงศ์ อ. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 9, n. 17, January-June, p. 120–134, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9018. Acesso em: 22 jun. 2024.