บุญเพ็ญ ป.; ไชยจูกุล ย.; โยเหลา ด. ลักษณะขององค์การและผลิตภาพงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS AND RESEARCH OUTPUTS OF NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 9, n. 17, January-June, p. 86–106, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9016. Acesso em: 23 jul. 2024.