แก้วสุทธา ณ.; อันชื่น ภ.; สมสวย พ.; วีระกุล น. ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิเสธบุหรี่เชิงบวกในงานทันตกรรมโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร (THE EFFECT OF POSITIVE TOBACCO REFUSAL PROGRAM IN DENTAL SCHOOL PROGRAM OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS, BANGKOK). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 9, n. 17, January-June, p. 53–68, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8999. Acesso em: 22 jun. 2024.