เพิ่มพูนวิวัฒน์ ช. โ.; เชยจิตร ร.; ธนานุภาพพันธุ์ อ. การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว (STUDY OF THE LOSS OF REVENUE TO THE GOVERNMENT DUE TO FOREIGN ACQUISITION OF THAILAND PROPERTY BY NOMINEES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 9, n. 17, January-June, p. 29–40, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8977. Acesso em: 22 jun. 2024.