เทพพิทักษ์ศักดิ์ ป.; สุกิมานิล อ. ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (THE BASIC NEED AND PROBLEM OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 7, n. 13, January-June, p. 71–84, 2015. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7398. Acesso em: 23 jul. 2024.