สิริกุตตา ส. การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THE STUDY OF INFORMATION DISCLOSURE OF SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING FOR CORPORATE REGISTERED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 6, n. 12, July-December, p. 138–148, 2015. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5046. Acesso em: 12 jun. 2024.