พรหมสิงห์ ก.; สังขรัตน์ อ. ศักยภาพในการจัดการป่าต้นน้ำ เทือกเขาบรรทัดในจังหวัดตรัง (POTENTIAL IN WATERSHED FOREST MANAGEMENT: BANTHAT MOUNTAIN RANGE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 6, n. 12, July-December, p. 1–13, 2015. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5036. Acesso em: 23 jul. 2024.