ปลื้มอารมย์ ว.; สิริกุตตา ส.; กุลิสร์ ณ. พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย (CONSUMERS’ INTERNET INFORMATION SEARCH BEHAVIOR ON ONLINE CLOTHING PURCHASE DECISION IN THAILAND). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 3, n. 6, July-December, p. 105–117, 2011. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1840. Acesso em: 22 jun. 2024.