เอี่ยมตระกูล ภ.; ฉายพงษ์ ส. การศึกษาระบบนิเวศเมืองสำหรับสังคมผู้สูงอายุผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม (THE STUDY OF URBAN ECOLOGICAL FOR AGING SOCIETY THROUGH PROMOTING PARTICIPATORY PROCESS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 14, n. 28, July-December, p. 121–136, 2022. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15049. Acesso em: 13 jul. 2024.