ประไพพานิช ณ.; เหลืองอร่าม จ.; โมขศักดิ์ พ.; ผิวเหลือง อ. การศึกษาผลกระทบการเข้าสู่สังคมสูงวัยต่ออัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (A STUDY OF THE IMPACTS OF AGING SOCIETY ON GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH IN THAILAND). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 14, n. 28, July-December, p. 28–43, 2022. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15039. Acesso em: 12 jun. 2024.