กองบรรณาธิการ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 14, n. 27, 2022. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14525. Acesso em: 22 mar. 2023.