อั้นทอง อ. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลตรวจสอบปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของคนท้องถิ่น (AN APPLICATION OF THEORY REASONED ACTION TO EXAMINE FACTORS EXPLAINING RESIDENTS’ SUPPORT FOR COMMUNITY-BASED TOURISM). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 14, n. 27, January-June, p. 193–205, 2022. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14524. Acesso em: 22 apr. 2024.