เกษามา ส.; นาราเวช ว.; วิตตาภรณ์ ส. ฉากแห่งชีวิตในหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและตั้งครรภ์ต่อ (LIFE SCENES OF WOMEN WITH UNPLANNED PREGNANCY AND CONTINUING TO TERM). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 14, n. 27, p. 177–192, 2022. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14497. Acesso em: 22 mar. 2023.