สุขพิระวัฒนกุล ส.; ปัญญาเมธีกุล ศ. การวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาที่ใช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา (ANALYSIS OF LEXIS LISTS AND INTENTS USED IN THE CONSTRUCTION OF ELEMENTARY KHMER TEXTBOOKS IN CAMBODIA). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 14, n. 27, p. 131–144, 2022. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14492. Acesso em: 21 mar. 2023.