คำทิ้ง ธ.; สุขเจริญ ภ. วัจนกรรมที่ปรากฏในจดหมายของคนฆ่าตัวตาย (SPEECH ACTS USED IN SUICIDE NOTES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 14, n. 27, p. 62–74, 2022. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14486. Acesso em: 30 mar. 2023.