โรจน์ธนานันต์ ก.; จรูญไพศาล ภ.; โพธิปักษ์ อ.; รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ว.; แก้วจันทร์เกตุ ว. องค์ประกอบและกลวิธีทางภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมบริการขสมก. (ELEMENTS AND PERSUASIVE LANGUAGE STRATEGIES IN BMTA BUS AND BMTA PRIVATE JOINT BUS ADVERTISING). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 14, n. 27, p. 1–13, 2022. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14482. Acesso em: 22 mar. 2023.