พรมมะเริง ส.; กุลิสร์ ณ.; สิริกุตตา ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวแบบเเพ็คเกจทัวร์ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS INFLUENCING TOURISTS’ USING SERVICE BEHAVIOR ON TOURISM IN PACKAGE TOUR IN BANGKOK METROPOLITAN AREA). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 3, n. 5, January-June, p. 172–184, 2011. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1443. Acesso em: 24 apr. 2024.