บุญปก ป. สี่แผ่นดิน: การศึกษาปฏิวาทะตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ (SI PHAEN DIN: A STUDY OF PRAGMATICS IN DIALOGUE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 3, n. 5, January-June, p. 41–50, 2011. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1433. Acesso em: 22 jun. 2024.